Sponzori

MĚSTO KRÁLÍKY

Znak města KrálíkyMěsto Králíky se rozkládá v malebné a členité krajině, v kotlině setkávání jižních konců Orlických hor, Hanušovické vrchoviny, překvapivě rovinaté Kladské kotliny a třetího nejvyššího pohoří naší země Králického Sněžníku. Geomorfologickou výjimečnost této oblasti prokazují prameniště tří řek - Tiché Orlice, Moravy a Nisy, z nichž každá přibližuje své vody do jiného evropského moře. Králíky se nacházejí v místech skutečné střechy Evropy. To vše snad předurčilo přítomnost zemských hranic tří zemí a také prolínání národností a kultur v minulosti i dnes.

Nejstarší věrohodný zápis o tomto prostoru pochází z roku 1357. Je to zápis v zemských deskách, kterým král Karel IV. daroval hrad Žampach a k němu patřící doly „montana in Greylichs“ panu Čeňku z Potštejna. Vlastní město vzniklo v polovině 16. století a poprvé je doloženo roku 1568. Roku 1577 dal císař Rudolf II. městu důležitá privilegia, která předznamenala jeho rozvoj. V okolí se pravděpodobně těžila železná ruda, snad i stříbro, a tehdy mělo město dostat do svého znaku zkřížená hornická kladívka s mečem. Pokus o obnovení dolů v 17. století dal prý tak nepatrné množství kovu, že dolování bylo definitivně ukončeno. Lidé si, vedle těžkého podhorského hospodaření, našli nové živobytí v tkalcovství, řezbářství a i varhanářství. Tkalcovství zde připomíná socha přadleny nad kašnou na Velkém náměstí; řezbářství připomínají betlémy a figurky zhotovené králickými řezbáři umístěné v Městském muzeu, tisíce jiných jsou rozesety po celém světě; slavnou éru varhanářství připomínají varhany v kostele sv. Archanděla Michaela v centru města, ale i další královské nástroje instalované v celé České republice. Po odstoupení Kladska Prusku v polovině 18. století se mnoho jeho obyvatel přestěhovalo do Králík a město se rozrostlo, stalo se sídlem regulovaného magistrátu a při územní reorganizaci roku 1850 byl v Králíkách zřízen okresní soud, berní úřad a pozemkový úřad. Okresní soud působil s malými přestávkami ve své činnosti až do roku 1949. Koncem 30. let se okolí města proměnilo v rozsáhlé staveniště, když zde byla pod tlakem mezinárodní politické situace realizována výstavba systému pohraničního opevnění. Dodnes je oblast místem s nebývalou koncentrací památek na tuto složitou dobu, včetně drobných připomínek na následující dobu poválečnou, která znamenala odsun původního obyvatelstva německé národnosti. To vše stojí za pozornost a návštěvu ne jen příznivců vojenské historie.

Při pobytu na Králicku, ať už v rámci jedinečné vzpomínkové akce Cihelna nebo kdykoliv jindy, vám doporučujeme navštívit město samotné. V jeho centru, které je městskou památkovou zónou, je stále patrný původní starobylý rys středověkého urbanismu. Vedle několika kulturních památek je chloubou Králík Klášter servitů s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží, neoddělitelně spojený s městem dominantní alejí. Město Králíky a jeho široké okolí nabízí možnosti pro odpočinek v době dovolené, ale i při krátkodobém pobytu. Čistá podhorská příroda a hory jsou všude kolem. Mezi příznivci sportovních aktivit, a to ne pouze v zimním období, jsou oblíbena blízká horská střediska Dolní Morava, Červená Voda a Čenkovice.

Součástí města je sedm přilehlých vesnic a společně s nimi mají Králíky přibližně 4.400 obyvatel a rozlohu 53 km2. Nadmořská výška centra města je 570 m n. m.

Další informace naleznete na: http://www.kraliky.eu.

ARMY FORT BRNO, S.R.O.

Logo ArmyfortuSoukromá společnost, jež byla založena v roce 2000 za účelem zřízení a provozu Vojenského muzea Králíky. ARMY FORT Brno zastřešuje řadu dobrovolníků a nadšenců a postupně zřizuje několik expozic a provozuje několik atrakcí vojensko - historického zaměření. Cílem činnosti ARMY FORTU Brno bylo v úzké spolupráci s městem Králíky, Pardubickým krajem a dalšími subjekty rekonstruovat zemědělský areál U Cihelny na expoziční a výstavní prostor. Tento cíl se podařilo naplnit a v letech 2009-2010 vzniklo v Králíkách nejmodernější vojensko – historické muzeum v ČR. Další cíle společnosti představuje plán zřídit terénní dráhu pro vojenská vozidla, vybudovat funkční ukázky polního opevnění a zákopových systémů, organizovat propagační a naučně výchovné akce zaměřené na čs. vojenskou historii a králickou pevnostní oblast. ARMY FORT Brno se dále zabývá shromažďováním a rekonstrukcí vojenských vozidel a bojové techniky, kompletováním sbírek a sbírkových předmětů pro připravovanou Stálou expozici čs. armády od jejího vzniku do současnosti (legie, období 1918 - 1939, odboj, období 1945 až 2000), expozici zbraní, munice a významných vojenských osobností. Tato ambiciózní vize je ve spolupráci s řadou subjektů realizována postupnými kroky, z nichž první se uskutečnily již v roce 2000.

Další informace naleznete na: http://www.armyfort.com.

AGENTURA LOGISTIKY

Síly podpory Agentura logistiky je resortním výkonným a koncepčním prvkem logistického zabezpečení. Úzce spolupracuje se všemi logistickými prvky na všech úrovních řešících logistické zabezpečení. Řídí přípravu, organizaci a realizaci všestranného logistického zabezpečení v rámci resortu MO. Řídí, plánuje a koordinuje vojenské přepravy a přesuny, a to jak na území ČR, tak i mimo něj. Zabezpečuje hmotným a nehmotným investičním majetkem a zásobami všechny součásti resortu MO, včetně evidence obhospodařovaných majetkových uskupení. Ve vztahu k NATO vystupuje jako Národní centrum koordinace přeprav (NMCC – National Movement Coordination Centre). Zabezpečuje alianční síly na území ČR v rámci plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (HNS).

Agentura logistiky je koncepční orgán v oblastech technické služby, zbrojní služby, všeobecné podpory, pyrotechnické služby, služby provozu vojenské techniky, metrologie a odborného technického dozoru, výstrojní služby, proviantní služby, služby PHM, ubytovací služby vojsk, služby požární ochrany a služby ochrany životního prostředí, inženýrsko letecké služby, letecké radionavigační služby, letištní provozní služby a letištního zabezpečení, služby vojenské dopravy a tvorby majetkových předpisů.

Další informace naleznete zde.

KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ PARDUBICE

KVV PardubiceKrajské vojenské velitelství Pardubice je vojenský správní úřad, který vykonává státní správu na území Pardubického kraje. Je příslušné pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území a právnické osoby mající sídla na tomto území. Současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních předpisů. Při realizaci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy a příslušnými právnickými osobami.

Další informace naleznete zde.