Sponzori

MĚSTO KRÁLÍKY

Znak města KrálíkyMěsto Králíky se rozkládá v malebné a členité krajině, v kotlině setkávání jižních konců Orlických hor, Hanušovické vrchoviny, překvapivě rovinaté Kladské kotliny a třetího nejvyššího pohoří naší země Králického Sněžníku. Geomorfologickou výjimečnost této oblasti prokazují prameniště tří řek - Tiché Orlice, Moravy a Nisy, z nichž každá přibližuje své vody do jiného evropského moře. Králíky se nacházejí v místech skutečné střechy Evropy. To vše snad předurčilo přítomnost zemských hranic tří zemí a také prolínání národností a kultur v minulosti i dnes.

Nejstarší věrohodný zápis o tomto prostoru pochází z roku 1357. Je to zápis v zemských deskách, kterým král Karel IV. daroval hrad Žampach a k němu patřící doly „montana in Greylichs“ panu Čeňku z Potštejna. Vlastní město vzniklo v polovině 16. století a poprvé je doloženo roku 1568. Roku 1577 dal císař Rudolf II. městu důležitá privilegia, která předznamenala jeho rozvoj. V okolí se pravděpodobně těžila železná ruda, snad i stříbro, a tehdy mělo město dostat do svého znaku zkřížená hornická kladívka s mečem. Pokus o obnovení dolů v 17. století dal prý tak nepatrné množství kovu, že dolování bylo definitivně ukončeno. Lidé si, vedle těžkého podhorského hospodaření, našli nové živobytí v tkalcovství, řezbářství a i varhanářství. Tkalcovství zde připomíná socha přadleny nad kašnou na Velkém náměstí; řezbářství připomínají betlémy a figurky zhotovené králickými řezbáři umístěné v Městském muzeu, tisíce jiných jsou rozesety po celém světě; slavnou éru varhanářství připomínají varhany v kostele sv. Archanděla Michaela v centru města, ale i další královské nástroje instalované v celé České republice. Po odstoupení Kladska Prusku v polovině 18. století se mnoho jeho obyvatel přestěhovalo do Králík a město se rozrostlo, stalo se sídlem regulovaného magistrátu a při územní reorganizaci roku 1850 byl v Králíkách zřízen okresní soud, berní úřad a pozemkový úřad. Okresní soud působil s malými přestávkami ve své činnosti až do roku 1949. Koncem 30. let se okolí města proměnilo v rozsáhlé staveniště, když zde byla pod tlakem mezinárodní politické situace realizována výstavba systému pohraničního opevnění. Dodnes je oblast místem s nebývalou koncentrací památek na tuto složitou dobu, včetně drobných připomínek na následující dobu poválečnou, která znamenala odsun původního obyvatelstva německé národnosti. To vše stojí za pozornost a návštěvu ne jen příznivců vojenské historie.

Při pobytu na Králicku, ať už v rámci jedinečné vzpomínkové akce Cihelna nebo kdykoliv jindy, vám doporučujeme navštívit město samotné. V jeho centru, které je městskou památkovou zónou, je stále patrný původní starobylý rys středověkého urbanismu. Vedle několika kulturních památek je chloubou Králík Klášter servitů s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží, neoddělitelně spojený s městem dominantní alejí. Město Králíky a jeho široké okolí nabízí možnosti pro odpočinek v době dovolené, ale i při krátkodobém pobytu. Čistá podhorská příroda a hory jsou všude kolem. Mezi příznivci sportovních aktivit, a to ne pouze v zimním období, jsou oblíbena blízká horská střediska Dolní Morava, Červená Voda a Čenkovice.

Součástí města je sedm přilehlých vesnic a společně s nimi mají Králíky přibližně 4.400 obyvatel a rozlohu 53 km2. Nadmořská výška centra města je 570 m n. m.

Další informace naleznete na: http://www.kraliky.eu.

AGENTURA LOGISTIKY

Síly podpory Agentura logistiky je resortním výkonným a koncepčním prvkem logistického zabezpečení. Úzce spolupracuje se všemi logistickými prvky na všech úrovních řešících logistické zabezpečení. Řídí přípravu, organizaci a realizaci všestranného logistického zabezpečení v rámci resortu MO. Řídí, plánuje a koordinuje vojenské přepravy a přesuny, a to jak na území ČR, tak i mimo něj. Zabezpečuje hmotným a nehmotným investičním majetkem a zásobami všechny součásti resortu MO, včetně evidence obhospodařovaných majetkových uskupení. Ve vztahu k NATO vystupuje jako Národní centrum koordinace přeprav (NMCC – National Movement Coordination Centre). Zabezpečuje alianční síly na území ČR v rámci plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (HNS).

Agentura logistiky je koncepční orgán v oblastech technické služby, zbrojní služby, všeobecné podpory, pyrotechnické služby, služby provozu vojenské techniky, metrologie a odborného technického dozoru, výstrojní služby, proviantní služby, služby PHM, ubytovací služby vojsk, služby požární ochrany a služby ochrany životního prostředí, inženýrsko letecké služby, letecké radionavigační služby, letištní provozní služby a letištního zabezpečení, služby vojenské dopravy a tvorby majetkových předpisů.

ARMY FORT BRNO, S.R.O.

Logo ArmyfortuSoukromá společnost, jež byla založena v roce 2000 za účelem zřízení a provozu Vojenského muzea Králíky. ARMY FORT Brno zastřešuje řadu dobrovolníků a nadšenců a postupně zřizuje několik expozic a provozuje několik atrakcí vojensko - historického zaměření. Cílem činnosti ARMY FORTU Brno bylo v úzké spolupráci s městem Králíky, Pardubickým krajem a dalšími subjekty rekonstruovat zemědělský areál U Cihelny na expoziční a výstavní prostor. Tento cíl se podařilo naplnit a v letech 2009-2010 vzniklo v Králíkách nejmodernější vojensko – historické muzeum v ČR. Další cíle společnosti představuje plán zřídit terénní dráhu pro vojenská vozidla, vybudovat funkční ukázky polního opevnění a zákopových systémů, organizovat propagační a naučně výchovné akce zaměřené na čs. vojenskou historii a králickou pevnostní oblast. ARMY FORT Brno se dále zabývá shromažďováním a rekonstrukcí vojenských vozidel a bojové techniky, kompletováním sbírek a sbírkových předmětů pro připravovanou Stálou expozici čs. armády od jejího vzniku do současnosti (legie, období 1918 - 1939, odboj, období 1945 až 2000), expozici zbraní, munice a významných vojenských osobností. Tato ambiciózní vize je ve spolupráci s řadou subjektů realizována postupnými kroky, z nichž první se uskutečnily již v roce 2000.

Další informace naleznete na: http://www.armyfort.com.

Další informace naleznete zde.